Поэзия


                                                                                
 
Светлана Можаровская
 
 
ЧАКАННЕ
 
Калi у хаце было лiха,
Зло панавала над зямлей,
Я першы раз малiлась цiха
Самой Матулечцы сваей.
 
Калi з дзяучатамi й з хлапцамi
Ляцела улетку я з гары,
Пясочка мелкага рачнога
Сваей рукой насыпау Ты.
 
I сябрукi,твар пацiрая,
Ад болю,злосцi скрыжучы,
Казалi:»Вось пашанцавала
Шчаслiваю сябе лiчы!»
 
Iшлi гады, былi сустрэчы,
А Ен чакау i ратавау
Мяне,дурненькую малечу.
Як доуга Бог мяне чакау!
I я каленна пакланяюсь
Табе за усе мае жыцце.
Шлях без Цябе не мае сэнсу,
Шлях,як цяжкое набыцце.
 
Вось я прыйшла к Табе,Магутны.
Спазнiцца вельмi я баюсь.
За то, што даравау й не дау мне
Табе, мой Ойча,я малюсь.
 
 
ПЕРШЫ АНГЕЛ
 
За адзiн дзень да нараджэння
Дзiцятка Госпада пытае:
-Навошта я у свет прыходжу
I што мяне у iм чакае?
 
-Я ткау  цябе адной любоую
I дау табе, што сам Я маю.
Нясцi сумленна  Вобраз Мой,
Дзiцятка, Я табе жадаю.
 
Яшчэ Я дам табе Анела.
Адкажа ен на усе пытаннi.
Зауседы будзе ен з табою:
I увечары, i на свiтаннi.
 
Ад любой бяды закрые
Сваiмi крыламi цябе,
А цень ад самай чорнай хмары
Сваей любоую адвядзе.
 
-А як завуць майго Анела?-
Пытанне цiха прагучала.
-Iмен есць многа у Яго,
Ты называй жа проста –МАМА.
 
 
РАНIЦА
 
-Уставай,маленства,ранiца прачнулась,-
Праменчык сонца валасы крануу.
I хлопчык у гэты час з святой iконы
Ласкавы позiрк на сабе адчуу.
 
А колькi у гэтым позiрку пяшчоты
Мiра,шчодрай цеплынi.
Той ,хто даравау людскому роду
Яго, Святло Дабра  i   Чысцiнi.
 
I словы у малiтве  палiлiся
З дзiцячых вуснау у малiтоуныя лады.
Была малiтва, як вада у крынiцы-
Чысцее не было вады.
 
Такая легкасць ахiнула сэрца,
Хацеу у гэты час увесь свет абняць…
Цякла слязiнка па дзiцячым твары,
Прасiушы  пакаянне дараваць.
 
 
ПРЫГАЖУНЯ
 
Дзяучына йшла па вулiцы вясковай,
Не адчуваючы хады сваей.
Ад шчасця ззяючы абновай,
Акружана мясцовай дзетварой.
 
-Якая прыгажуня!-шэпчуць дзецi.
-Ты паглядзi на пацеркi яе!
-А завушнiцы?!Лепшыя у свеце!
Здаецца,што у iх сонейка жыве!
 
I дзеука позiрк усюды адчувала:
Ад хлопцау, ад бабуль  i ад дзяцей,
А шчасце яе сэрца ахiнала
I з кожным крокам усе мацней,мацней…
 
I,раптам, з вышынi свайго паллету
Яна суседку убачыла сваю.
Та йшла у сукенцы,у хустачцы, у ботах
I вочы апусцiушы на зямлю.
 
-Здароу,сяброука,ты адкуль?
-Я з храму.Вiншую я з нядзелькаю цябе.
Прабач мяне, я устала сення рана,
А дзень святы у сяло ужо iдзе.
 
 
Хачу да бабкi Ганны завiтацца ,
Казалi людзi,хворы дзед у яе.
Яны старыя,ды i можа стацца,
Што цяжка iм адным у такой бядзе.
 
Паклонам скончыла Яна сустрэчу,
I цiхi голас увысь малiтву узнес.
-Ты-прыгажуня,-прашаптау ей вецер,
Якi ляцеу з бязвоблачных нябес.
 
 
АДКРЫТАЯ ДАЛОНЬ
 
Далонь сваю я птушцы працягну,
Не для таго, каб ей ,малечы , здрадзiць,
Падманам жорсткiм заманiць яе
Ды шчабятушку волечкi   пазбавiць.
 
Адкрыю я свае далонi птушкам,
Як сэрца адкрываю дабрынi.
Ласункам для яе зярнятка будзе,
акрайчык хлеба, кропелька вады.
 
Што птушачка для нас? Вясны крылатка,
Да закаханых пачуццё з яе прыходзiць спевам.
Прыроды ты крылатае дзiцятка,
Што на маленькую зямлю з высот глядзела.
 
Душу нябожчыка на крылах сваiх узносiш
I белым галубком вяртаешся да грэшных,
На зло людское мiлавання просiш,
Надзею у жыццi прыносiш да уцешных.
 
Адкрый жа , чалавек , свае далонi птахам!
I пакладзi у iх дабра крупiцу.
Аднойчы крылы яе стануць   дахам,
Дзе зможаш удоваль цiшынi  напiцца.
 
 
РОЗДУМ
 
прысвечана  Жыровiцкай зямлi
 
Суткi.24 гадзiны.
Гэта цэлая вечнасць цi момант адзiны?
Калi вораг пануе цi дурань лiхi,
Суткi.24.Цiсне пояс тугi.
 
Цягне волак iмгненнi.
Час iдзе,не ляцiць,
I буйныя каменнi
Няма сiлы насiць.
 
Але есць i другое:калi ты на зямлi,
Дзе вякамi святыя малiтвы плылi.
Кажуць,час тут спынiуся,поуны думкай адной-
Тут Абiцель Матулi Адзiнай Самой.
 
Тут паветра, i кветкi,i апалы лiсток,
Белакаменны храм-шлях ад цяжкiх дарог,-
Усе тут  дыхае моццу i каханнем да усiх?
А зямлю ахiнае малiтва святых.
 
Час! Спынiся!Пастой! Не iдзi!Пачакай!
У душы маей грэшнай хай прадоужыцца рай!
I не татавы-Бацькiны рэчы гучаць,
I,сляпая з дзяцiнства,пачала празраваць.
 
Хто я? Кропка на гэтай зямлi.
Шлях якi мой?О Божа,бяры i вядзi.
Я-Нiхто.Бог, якi iснуе ва мне-усе.
Мiласэрдны,Ты-Сэнс, Ты- Любоу, Ты- Жыцце.
 
 
ВЫБОР
 
...Слуга…Служение…Слагаю все усилия
Нелегкий путь избрав, чтоб избранным Им быть.
Из всех дорог я выбираю …гору,
С Ним путь свой на Голгофу совершить.
 
А можно жизнью прокатиться по равнине,
Все ямы перепрыгнув, обойдя холмы,
Просящих не заметить ,не познать чужбины,
Не прочитать Давидовы псалмы.
 
Начав служить Ему ,на склон горы ступаю.
Для веры ,крепости дается благодать.
Молитва ,ввысь лети ,чтоб сил хватило
От вражьих нападений устоять.
 
Уже я слышу плети за спиною,
И первый гвоздь вошел в стопу мою.
Путь мой един! Иду я за Тобою!
Сквозь боль и слезы «Славу…»я пою.
 
Жизнь коротка .Не всем достичь вершины
Но, оторвавшись от земли ,начнешь парить.
Слуга…Служение…Слагаю все усилия
Нелегкий путь избрать ,чтоб избранным Им быть !
 
 
ТРЫ  ПЫТАННI
 
Хто ,чалавек,ты?Я-Уладар,i моц я маю.
Я-Гаспадар таго,што есць у мяне.
Свае жыцце я сам у руках трымаю.
Я-Цар усяго,што у свеце iснуе.
 
А зараз,чалавек, ты хто?Я- роуня мiру.
Вакол мяне такiя, быццам я.
Мы-усе зярняткi аднаго калосся,
Але узвышаецца душа мая.
 
Цяпер жа ,чалавек,у якiм ты стане?
О Божа!Грэшнiк я, i думкай сябе цешу,
Што кропля я у вялiкiм акiяне,
I аднаму Табе належу.
 
Гадкоу табе багата цi нямнога,
Мех поуны золата цi ,можа,беднаты.
Чым ты блiжэй становiшся да Бога,
Тым больш сваю някчэмнасць усведамляеш ты.
 
 
БАЦЬКУ
 
прысвечана  iнаку Мiкалаю
 
Я падаю  перад табою на каленi.
Мой  Бацька,абаронца,покрыу мой.
Цi хопiць мне жыцевага малення,
Каб  вымалiць душэуны твой пакой?
 
Кладу я галаву у твае далонi,
Пяшчотна i лагодна чую я:
-Я вельмi рады бачыць цябе, чада.
Як ты ратуешся,мае дзiця?
 
 
Твой малiтоуны плач перад Усявышнiм
Ратуе нас, грахоуных чад тваiх,
Што ранкам на вайну ты адпрауляеш,
Каб вечарам сустрэць нас ледзь жывых.
 
Я падаю перад табою на каленi,
Мой Бацька,абаронца,покрыу мой.
Ды будзе наш Святы Мiкола
У малiтоуным подзвiгу заужды з табой.
 
 
ЧИТАЯ   ЕВАНГЕЛИЕ
 
Вдыхает храм Божественное слово,
И воздух наполняет благодать.
На всех просторах и у всех народов,
Во все века Евангелию звучать!
 
Звон   колокольный   встречу возвещает
Торжественно,певуче и…любя,
И Слово Божие народ внимает,
Благоговейно  голову склоня.
 
Нет! К этому привыкнуть невозможно!
Как невозможно истину познать.
На все вопросы в этом мире сложном
Ответы здесь мы сможем отыскать.
 
Вдыхает храм Божественное Слово,
И воздух наполняет благодать.
На всех просторах и у всех народов,
Во все века Евангелию звучать!
 
 
ВОЗРОЖДЕНИЕ
 
Плывет  звон  колокольный  над Полесьем
В пасхальный  час , встречая Воскресенье…
И только  здесь, на Лещенской земле
Забытым  эхом  вознесется  это пенье…
 
Соединяя  воды  двух  полесских  рек ,
Земля  застыла  в  ожиданьи  возрожденья,
Где  сотни  лет  в  дыханьи перемен
Обитель древняя молилась  о  спасеньи .
 
Дни  лихолетья  веру  убивали:
Горели  рукописи ,храмы  жгли.
Но  иноки  обители  стояли,
Духовный  подвиг  иноки  несли .
 
Нет, не погас  огонь святыни,
Стопа Создателя  не  тронута  веками.
На  месте Лещенской  молитвенной  пустыни
Здесь  храму  быть Благословенными  трудами!
 
И  вознесется  купол  в  небо, славя Бога,
И  распростерт  Владычице  покров
Над храмом, где  в  духовную  дорогу
Благословил  Великий князь  веков.
 
…Плывет  звон  колокольный  над  Полесьем
В  пасхальный  час , встречая  Воскресенье.
Я верю , что грядет тот час , когда
Храм  Рождества  подхватит  это пенье !
 
 
 
ПЯТЬ НИТЕЙ
 
Спрятаться,укрыться и исчезнуть…
Не вкусить мне хлеба, не испить воды…
Не дышать, не слышать и померкнуть…
Света нет, но много темноты…
 
Кожей из свинца хочу укрыться,
Чтоб вокруг иконы, свечи,книги,
Чтоб в мой мир никто не смог пробиться…
Тяжелее с каждым днем вериги.
 
Но пять нитей я оттуда брошу.
Первая-с Отцом духовным свяжет,
Ведь беседа с ним-родник,источник.
Он мне путь из пропасти укажет.
 
Нить вторая-маме, третья-детям.
Узы рода буду в благочестии хранить.
Чтобы поколение рожденных,
Смог Господь благословить.
 
Нить четвертая- сестре своей духовной.
И ее Господь дал для спасенья.
За нее молюсь я перед Богом
За ее поддержку и терпенье.
 
Пятая-останется свободной…
Может,подойдет к ней кто-нибудь.
Тот, кто воздуха вздохнуть поможет
И Святой воды мне даст глотнуть.
 
 
***
 
…Я  в коконе тревоги и  печали…
И крылья сложены, и глаз мне не поднять…
А жить так страшно,что душа устала
Искать ответ,как в жизни устоять…
 
Я в поисках надежды повернулась к свету,
Но там преграда,но и там стена.
О Боже, ты живой создал планету,
Но нет в ней места…Я опять одна…
 
А рядом пенье птиц,а я немею,
Кругом свет, солнце, но темно в глазах.
Но радоваться жизни я не смею.
Мне б покаянье вымолить в слезах.
 
Я, все еще надеясь,погибаю,
И только свет крестов дает мне сил дышать.
А сколько мне осталось, я не знаю,
Свой крест нести и не упасть.
 
Но с каждым днем он больше,тяжелее
От пота,слез,но я его держу.
Когда весь мир в покое отдыхает,.
Я ночью вместо сна его несу.
 
Надеждою живу,что Он протянет руку,
И так захочется навстречу полететь.
Оставить позади печаль,тревоги,муку,
Любить,дышать и жить хотеть…
 
 
***
 
Опять на поле битвы моя душа…
О сколько ее можно рвать,топтать и резать?!
Сквозь раны свет струится ,чуть дыша,
но враг опять пытается ее отведать.
 
Сил не осталось больше для борьбы.
В слезах горячих захлебнулась вовсе.
А в мире у людей любовь,весна,
И только у меня в колючках осень.
 
До паперти мне б только дотянуть.
Последним вздохом ладан ощущаю…
Все,что осталось от меня-пустую плоть,
Тебе,Всевышний,лишь Тебе вверяю.
 
 
ЧЕРНЫЙ
 
Черный-роскошь,черный-я блистаю.
Ярче свет на черном полотне.
Простоту на торжество сменяет
И взошел на пьедестал во мне.
 
Черный-послушанье,черный-цвет смиренья.
В черном я как в коже нахожусь.
Нету « Я», есть «ОН»,Его веленье.
Я ослушаться Его боюсь.
Черный…Во дни скорби-утешенье,
В черном о прощении молю.
В дни Великопостного смиренья
Оду черному я,грешная, пою.
 
 
ЭКЗАМЕН
 
Экзамены…пытаннi i адказы…
Бiлет,адзнака i,хваляванне зноу.
Выходзiш з класу i крычыш адразу:
-Як добра,што яшчэ адзiн прайшоу!
 
А колькi iх было i колькi будзе,
I кнiжку для залiкау несучы,
Зауседы просiш Бога ты аб цудзе,
I просiш Бога ты дапамагчы.
 
У юнацкiя гады няма вяртання.
Галоуны наш экзамен перад Iм трымаць.
I на апошнiм тым выпрабаваннi
Што перад Iм,Усятворцам, адказаць?
 
Цi усе зрабiу ты,што зрабiць належыць?
Ды i   каму служыу у зямным жыццi?
Малiтвы цi зауседы шлi ад сэрца?
Дау просячаму хлеба, не адвеу рукi?
 
За гэта i за многае другое-
За усе нам прыйдзецца адказ трымаць.
Даруй мне,Божа!За жыцце зямное
Не смею я  «выдатна» атрымаць.
 
Ступаючы у вечнасць на свiтаннi,
Цяжар вiны мяне не можа адарваць.
I на апошнiм тым выпрабаваннi
Замест «Дапамажы» кажу…«Прабач».
 
 
ПОСЛЕДНЕЕ
 
Трапеция  вверх крыльями взмывает,
Кров дома превращается в ковчег.
Безвременно оставлю все земное,
С земного «рая» совершив побег.
 
Надеюсь, вырвется душа из ямы,
И не успеет греховир до дна втянуть.
И Всепрощение- Безсмертия источник
Теченьем радостным сопроводит мой путь.
 
Хочу в ковчеге я с улыбкой плыть-
Домой всегда приятно возвращаться.
Так отпустите с миром в Мир иной,
С Отцом моим мне надо повстречаться.
 
Глаза я на него поднять не смею,
Греховной тяжести не в силах превозмочь.
Не камни-монолиты тянут плечи,
Осколков мне б немного отколоть.
 
Сама пойду на Суд -вести не надо.
Готовясь, не готовая иду.
И, может, там в слезах и покаянии
Душевное спокойствие найду.
 
Конец  земной-начало новой жизни.
Так было, есть и будет так всегда!
Христос Воскрес! И все у Бога живы!
И к вечной жизни пусть летит душа!
 
 
 
Игорь Бабанов
 
 
***
Отражаясь в лике Спаса,
Разгорается свеча.
Образа иконостаса
Грустью тайною молчат.
 
Деревянное распятье
Кротко тронул лунный блик.
В тихом полумраке кельи
Умирал монах-старик.
 
Прошептал последнюю молитву.
Потекла последняя слеза.
Вырвалось: «Прости их, Боже!...»
И закрыл свои глаза.
 
 
ИСКУШЕНИЕ ИНОКА
 
Взгрустнулось в келье иноку Жировицкой обители
Молитва горькослёзная колышет ночь безсонную:
«Утешьте душу грешную Небесные Родители!
Уймите в сердце трепетном струну тревожнозвонную!»
 
Тяжёлое для инока дано мне послушание:
Паломники шумливые да трудники строптивые.
Ведь жаждал одиночества, Небесных благ стяжания, 
Взамен - все дни с мирянами проводим хлопотливые.
 
Мелькает тень сомнения и шепчет окаянная:
«Обитель многолюдная - не лучший путь к спасению.
Мирскими искушеньями стезя твоя устлАнная, 
При каждом оступлении грозит тебе падением».   
 
И сжались пальцы инока на четках-сердцеведицах, 
Взлетела в Небо пылкая сквозьслёзная трёхсотица
...Рассеялись сомнения, лицо блаженно светится:
«Как смел я опечалиться в гостях у Богородицы!»
 
 
 
 
Валентина Головко
 
 
                             ***
Мы так привыкли жить в жестоком мире - 
Теперь нас не удивить войной. 
И круг знакомых все шире и шире, 
А доверяем с трудом... и лишь маме родной... 
 
Мы так привыкли жить на полную катушку - 
По установке "Бери от жизни всё". 
И с презрением смотрим на ту старушку, 
Что всё своим детям отдает, а себе - ничего... 
 
Мы так привыкли жить "современно и по моде"- 
Со временем в ногу шагать. 
И одеваться стали совсем не по погоде.. 
И главное - за брендом первее всех добежать. 
 
Мы так привыкли жить, заботясь лишь о внешнем - 
Порядок только дома наводить. 
А душу свою держим во тьме кромешней, 
Еще и забывая, что ее тоже нужно кормить. 
 
Мы так привыкли жить, жалуясь на власть и на погоду- 
Смирение- это не наш конёк! 
И знаем: "Вокруг все - одни уроды, 
А я честный, добрый- ну точно ангелок!" 
 
"Мы так привыкли жить" - девиз, увы, уже у многих.- 
"И не зачем в жизни что-то менять. 
Ломать себя, кому-то подчиняться- удел убогих" 
Весь мир сошел с ума...или это я опять?
 
 
                           ****
Добрые дела и без корысти,
Давно ты их совершал, мой милый человек?
И при этом себя  ни капли не возвысив,
И в историю не записав на будущий век.
 
А делал ли их ты тайно?
Или кричал, что бедному 5 копеек дал?
А подымал прохожего, что споткнулся нечаянно?
А сам, оступившись, вставал?
 
А не искал ли ты  себе отговорки,
Чтобы финансовую помощь кому-то не оказать?
При этом покупая разные заграничные путевки,
Стараясь летом "как положено" отдыхать.
 
А помогал ли ты старушке,
Что так несмело ступала на проезжую часть?
Иль той, что сумки волокла к своей лачужке?
А может ты котенка спас?
 
Не забывайте  о поступках!
Старайтесь хотя бы близким дарить добро!
Жене не дай забыть, что можно быть и хрупкой,
Или мужу докажи, что ему с тобой повезло.
 
Не забывайте, милые, еще,
Что тайное всё однажды станет явным,
И в тайне делая добро,
Вас хвалит Тот, Кто Самый Главный!
 
 
                               ***
Вы заметили, как мы быстро позврослели,
Нет больше в нас тех, кому легко,
Кому и дождливый день в радость, и метели,
Кому всегда на сердце радостно, тепло...
 
Теперь у нас у всех свои заботы
И что не день - то новые проблемы
Мы тащимся как на каторгу на работы,
И разговоры у нас на другие темы.
 
Мы разучились быть немного проще,
И всё запутанней нам кажется судьба,
Нам кажется, что мир стал намного жестче,
Но не видна, однако, наша в этом же вина.
 
Свои грехи никак не замечаем,
Мы обижаем первыми всех вокруг,
Ну а потом их еще и не прощаем,
За то, что виноваты сами тут.
 
Мы сами создаем себе проблемы,
Виним же в этом, конечно, не себя,
А списываем всё на жизни теоремы,
И говорим: "Ну, такова моя судьба"..
 
И вот тут такой парадокс получается,
Который объяснить,пожалуй, будет трудно
Мы растем, а сердце наше уменьшается,
И кажется, бороться с этим начинать уже нужно!
 
 
                           ***
Быть может, Вы скажете, что я мала
И жизни я еще совсем не знаю,
Я выслушаю Вас голову к земле чуть ближе склоня,
И прошепчу: "Не всё, но что-то все же понимаю!"
 
Поверьте, знаю что такое истинная дружба,
Что значит - искренне любить,
Когда твое присутствие еще кому-то нужно,
И даже знаю, что значит по-настоящему простить.
 
Не скрою, что бываю несерьезной,
Мои поступки необдуманны слегка,
Но часто думаю я ночью звездной,
Что происходит в мире, и для чего здесь я.
 
И понимаю, что люди созданы для Света,
Творить добро, друг другу помогать,
Не понимаю лишь, почему на земле этого почти что нету,
Откуда равнодушие, злость и пустота?
 
Куда ни глянь - везде разочарованье,
Мать бросила, отец ушел к другой,
КУда девалось мира сего очарование?
Кто думает и чувствует сейчас душой?
 
Для первых - главное карьера,
А для вторых слишком репутация важна,
Для третьих семья - это маленькое дело,
Лишь для четвертых она очень нужна.
 
И вам, четвертым, я стих свой посвящаю,
Склоняю голову пред теми, кто живет ради других,
Хоть в жизни я, наверное, мало что и понимаю,
Душа болит за остальных троих....